Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20483
Title: Giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: giám sát
Hội đồng nhân dân
Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ủy ban nhân dân
Abstract: Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở quận, huyện, phường là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc với vai trò là liên minh chính trị sẽ tham gia vào cơ chế giám sát thay thế Hội đồng nhân dân cấp huyện
Issue Date: 2014
Format: tr. 61- 64, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 221
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.