Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20498
Title: Phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền và những vấn đề đặt ra
Authors: Vũ Thư
Keywords: quản lý
chính quyền
Phân cấp
Abstract: Phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền - nhận thức khái quát về phân cấp quản lý; thực tiến phân cấp quản lý ở nước ta và những vấn đề đặt ra.
Issue Date: 2014
Format: tr. 8-12, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.