Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20538
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật
Authors: Hoàng Đình Hiển
Keywords: Đào tạo
Hiệu quả
Nguồn nhân lực
Quản lý nhà nước
Văn hóa - nghệ thuật
Abstract: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, nghệ thuật; Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả.
Issue Date: 2014
Format: tr. 75-78, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 985,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.