Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20546
Title: Kỹ năng quản lý hành chính
Authors: Quang Huy
Keywords: kỹ năng
quản lý hành chính
Abstract: Giới thiệu cuốn sách Kỹ năng quản lý hành chính của tác giả Phạm Đức Chính và Ngô Thành Can giới thiệu tổng quan về hành chính, hành chính doanh nghiệp, một số kỹ năng cơ bản trong quản lý hành chính.
Issue Date: 2014
Format: tr. 114, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 624,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.