Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20548
Title: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: chiến lược
chủ nghĩa xã hội
nhiệm vụ
Tổ quốc
Việt Nam
xây dựng
Abstract: Việc đánh giá, dự báo những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan, cấp bách
Issue Date: 2014
Format: tr. 6-10, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 224
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.