Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20554
Title: Đổi mới công tác phân tích chính sách tài chính
Authors: Nguyễn Thu Hà
Keywords: công tác phân tích
chính sách
đổi mới
tài chính
Abstract: Những vấn đề cơ bản về phân tích chính sách tài chính. Thực trạng quy trình xây dựng và phân tích chính sách tài chính. Một số giải pháp đổi mới công tác phân tích chính sách tài chính
Issue Date: 2014
Format: tr. 33-36, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 224
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.