Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20571
Title: Viện Hành chính công Châu Âu - EIPA
Authors: Phan Thị Kim Phương
Keywords: Viện Hành chính công Châu Âu - EIPA
Abstract: Giới thiệu về Viện Hành chính công Châu Âu - EIPA: cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực hoạt động chính cả Viện Viện Hành chính công Châu Âu - EIPA
Issue Date: 2014
Format: tr. 109-111, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 224
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 901,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.