Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20583
Title: Chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng - đòi hỏi khách quan từ thực tiễn quản lý
Authors: Đặng Công Ngữ
Authors: Đặng Công Ngữ
Keywords: Quản lý
Chính quyền đô thị
Đà Nẵng
Abstract: Nêu ra những cầu khách quan về xây dựng chính quyền đô thi. Định hướng xây dựng chính quyền đô thị từ đó áp dụng vào xây dựng chính quyền đô thị Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Format: tr. 18-20, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 641,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.