Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20587
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Authors: Trần Nam Chuân
Authors: Trần Nam Chuân
Keywords: Tư tưởng
Hồ Chí Minh
Nghị quyết trung ương 4 khóa XI
Abstract: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chỉ rõ tư tưởng của người về vấn đề giáo dục, rèn luyện đội ngũ giảng viên có nhiều nội dung sâu sắc, có giá trị bền vững và ý nghĩa thiết thực đối với nghị quyết trung ương 4 khóa XI. Nêu ra một số nội dung cần thực hiện tốt trong việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình
Issue Date: 2014
Format: tr. 31-34, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 778,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.