Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20613
Title: Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hà Ngọc Anh
Authors: Hà Ngọc Anh
Keywords: Hội đồng nhân dân
Giám sát
Hiệu quả
Abstract: Chỉ ra trong công tác giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh còn một số tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác giám sát trong thời gian tới
Issue Date: 2014
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 775,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.