Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20617
Title: Bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ trong chính sách, pháp luật, thực tiễn
Authors: Hà Thị Thanh Vân
Keywords: Bình đẳng
Chính sách
Pháp luật
Phụ nữ
Abstract: Trình bày vị trí vai trò của người phụ nữ cũng như chính sách bình đẳng của phụ nữ trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các điều luật của Luật pháp Việt Nam. Chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với nam giới. Từ đó đề ra những giải pháp vì mục tiêu bình đẳng
Issue Date: 2014
Format: tr. 27-31, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 877,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.