Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20620
Title: Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Năng Khiếu
Keywords: Việt Nam
Quản lý nhà nước
Tổ chức phi chính phủ
Abstract: Trình bày thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Thực trạng quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 39-43, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 865,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.