Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20626
Title: Nghệ thuật quân sự Việt Nam - nhân tố quan trọng góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975
Authors: Lê Đại Nghĩa
Authors: Lê Đại Nghĩa
Keywords: Năm 1975
Nghệ thuật quân sự
Quân sự
Việt Nam
Abstract: Trình bày ý nghĩa của nghệ thuật quân sự là sự kế thừa truyền thống đánh giặc hàng nghìn năm của dân tộc ta kết hợp với nghệ thuật quân sự Mác - Lênin. Hiện nay có nhiều vấn đề mới được đặt ra đòi hỏi phải vận dụng phát huy giá trị nghệ thuật quân sự phù hợp với điều kiện mới
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-6, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 876,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.