Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20628
Title: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần "Thà ít mà tốt" của Lênin
Authors: Phạm Ngọc Nhân
Keywords: Lê nin
Cải cách hành chính
Hành chính
Abstract: Trình bày những biện pháp cơ bản của Lê nin đã thực hiện để cải tiến bộ máy nhà nước theo phương châm "Thà ít mà tốt": i) Tăng cường công tác kiểm tra nắm chắc tình hình hoạt động của bộ máy nhà nước, ii) Hợp lý hóa các tổ chức, biên chế, thực hành tiết kiệm, iii) Làm tốt công tác cán bộ
Issue Date: 2014
Format: tr. 14-17, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 838,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.