Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20629
Title: Hiến pháp năm 2013 về việc xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Chính quyền địa phương
Hiến pháp
Luật tổ chức
Xây dựng
Abstract: Nêu ra sự cần thiết phải ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Về phạm vi điều chỉnh và nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Issue Date: 2014
Format: tr. 18-21, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 855,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.