Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20644
Title: Sự phát triển của chế định chính quyền địa phương qua các bản Hiến pháp Việt Nam
Authors: Trương Quốc Việt
Keywords: Chính quyền địa phương
Hiến pháp
Phát triển
Việt Nam
Abstract: Trình bày sự phát triển của chế định chín quyền địa phương là sự kế thừa, tiếp nối những tinh hoa lập hiến đáp ứng nhu cầu thực tiễn năm bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013
Issue Date: 2014
Format: tr. 17-20, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 804,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.