Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20649
Title: Kết hợp quốc phòng với kinh tế, an ninh, và đối ngoại ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Minh
Keywords: An ninh
Đối ngoại
Kinh tế
Quốc phòng
Việt Nam
Abstract: Nêu ra một số quan điểm cơ bản kết hợp quốc phòng với kinh tế, an ninh và đối ngoại trong tình hình hiện nay ở nước ta: Tăng cường lãnh đạo của Đảng. Kết hợp toàn diện có trọng tâm trọng điểm. Kết hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn, tạo ra sự kết hợp vững chắc. Kết hợp quốc phòng với kinh tế, an ninh và đối ngoại
Issue Date: 2014
Format: tr. 38-41, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 787,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.