Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20679
Title: Cơ sở đảm bảo và thực hiện quyền của các dân tộc thiểu số hiện nay
Authors: Nguyễn Xuân Đại
Keywords: Quyền
Dân tộc
Dân tộc thiểu số
Abstract: Trình bày những đóng góp quan trọng của dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề khó khăn trong công tác đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số. Những giải pháp để có thể thực hiện và đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 38-40, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 681,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.