Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20694
Title: Vai trò của kho học tổ chức và sự cần thiết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học tổ chức trong Bộ, ngành Nội vụ
Authors: Văn Tất Thư
Keywords: Bộ n vụ
Khoa học
Khoa học tổ chức
Ngành nội vụ
Abstract: Trình bày vai trò của khoa học tổ chức. Chỉ ra sự cần thiết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của khoa học tổ chức trong ngành Nội vụ
Issue Date: 2014
Format: tr. 41-44, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 802,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.