Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20723
Title: Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Thái Lan, Mianma và Singapore của Đoàn khảo sát đề tài 2009G/15 từ ngày 13 đến ngày 22/12/2010
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Thái Lan
Nghị viện
Singapore
AIPA
Báo cáo công tác
Cơ quan lập pháp
Mianma
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung chính của chuyến khảo sát: Về cơ quan lập pháp của các nước và tham gia vào AIPA; khái quát về AIPA và Nghị viện các nước, vai trò và sự tham gia của Nghị viện các nước trong AIPA; các hoạt động tại Mianma và Sinhgapore
Date Created: 24-1-2011
Issue Date: 2011
Format: 12 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2121BCUBDN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.