Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20848
Title: Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại
Authors: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Luật trọng tài thương mại
Abstract: Trình bày 9 điều về hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại: phạm vi điều chỉnh, xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa trọng tài, tòa án theo quy định của Luật trọng tài thương mại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu quy định tại điều 6 và điều 18 Luật trọng tài thương mại...
Issue Date: 2014
Format: tr. 36-42, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.