Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20859
Title: Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại
Authors: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Luật trọng tài thương mại
Abstract: Trình bày 9 điều về hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại: khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài quy định tại điều 44 Luật trọng tài thương mại...
Issue Date: 2014
Format: tr. 35-40, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.