Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20885
Title: Pháp lệnh số 09/2014/UBTVGH13 ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Biện pháp xử lý hành chính
Pháp lệnh số 09/2014/UBTVGH13
Tòa án nhân dân
Ủy ban thường vụ quốc hội
Abstract: Trình bày chương 1: những quy định chung của pháp lệnh: phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc và thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính…; chương 2: trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nhận và thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính...
Issue Date: 2014
Format: tr. 39-44, tr. 48, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 14
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.