Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20912
Title: Pháp luật về bản quyền chương trình máy tính ở Việt Nam, một số kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn Chí Tùng
Keywords: Bản quyền chương trình máy tính
Pháp luật
Sở hữu trí tuệ
Việt Nam
Abstract: Khái lược lịch sử pháp luật sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính; vấn đề lý luận và vấn đề thực tiễn về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính trong kỷ nguyên kỹ thuật số
Issue Date: 2014
Format: tr. 32-34, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 18
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 884,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.