Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20919
Title: Một số ý kiến về điều 51 và điều 75 của Bộ luật hình sự hiện hành
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tổng hợp hình phạt
Bộ luật hình sự
Người chưa thành niên
Abstract: Phân tích quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, tổng hợp bản án trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội; chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị sửa đổi.
Issue Date: 2014
Format: tr. 11-15, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 19
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.