Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21169
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát tại Cộng hòa Liên bang Đức
Authors: Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Keywords: Quản lý tài chính ngân sách
Báo cáo công tác
Cộng hòa Liên bang Đức
Abstract: Nội dung kết quả nghiên cứu. Về quản lý tài chính ngân sách: những quy định mang tính pháp lý về công tác lập dự toán ngân sách, một số nội dung về quy trình quản lý ngân sách của Cộng hòa Liên bang Đức. Sự hỗ trợ, tư vấn của kiểm toán nhà nước đối với v
Date Created: 10-10-2008
Issue Date: 2008
Format: 21 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 477BCUBTCNS12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.