Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21345
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát của Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Báo cáo công tác
Cơ quan công tố Mỹ
Hoa Kỳ
Tòa án Mỹ
Ủy ban tư Pháp Mỹ
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Kết quả nghiên cứu khảo sát của Đoàn tại Mỹ: Về Ủy ban tư pháp của Nghị viện Mỹ, về hoạt động điều trần tại các Ủy ban của Quốc hội Mỹ, về Cơ quan Công tố Mỹ, về hệ thống Tòa án Mỹ,.. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 17-5-2013
Issue Date: 2013
Format: 18 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1277BCUBTP13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.