Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21387
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc về pháp luật phòng chống bạo lực gia đình tại Thái Lan và Philipine
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Bạo lực gia đình
Philipine
Thái Lan
Abstract: Tình hình bạo lực/ bạo hành gia đình; Các biện pháp hiện hành phòng, chống bạo lực gia đình; Dự án Luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại Thái Lan và Philipine. Bài học kinh nghiệm về chính sách, pháp luật phòng chống bạo lực gia đình.
Date Created: 8-5-2006
Issue Date: 2006
Format: 9 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2111BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.