Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21397
Title: Báo cáo kết quả Đoàn nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Trung Quốc
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: An sinh xã hội
Báo cáo công tác
Chính sách
Chính sách an sinh xã hội
Trung Quốc
Chính sách giảm nghèo
Lao động di cư
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Khái quát hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc. Bảo hiểm hưu trí, về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; Chương trình trợ cấp sinh hoạt phí tối thiểu; Chính sách giảm nghèo; Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư. Nh
Date Created: 19-5-2010
Issue Date: 2010
Format: 16 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2228BCUBXH12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.