Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21415
Title: Kinh nghiệm quản lý công dân bằng thẻ căn cước ở một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Vương quốc Anh
quản lý công dân
thẻ căn cước
Ấn Độ
Bồ Đào Nha
kinh nghiệm
một số nước trên thế giới
Abstract: ”. Nội dung của báo cáo đề cập đến 03 vấn đề cơ bản: (1) Giới thiệu tổng quan về các hình thức quản lý dữ liệu công dân ở một số nước trên thế giới; (2) Giới thiệu kinh nghiệm quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân ở một số nước trên thế giới; và (3) M
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaocancuoccongdan.banreview1-2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 407,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.