Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21430
Title: Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Mỹ
Pháp
Quốc hội khóa XIII
Trung Quốc
Anh
Đức
Kỳ họp thứ 8
Luật Tổ chức Chính phủ
Abstract: Chuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với c
Date Created: 9-2014
Issue Date: 2014
Type: 9-2014
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07.tochuc-hoatdong-chinhphu-motsonuoctrenthegioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 685,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.