Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23361
Title: Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới
Keywords: Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
Hiến pháp
Publisher: Sài Gòn giải phóng
Date Created: 08-12-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.12.Hienphapsuadoiladambaochinhtri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 209,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.