Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23399
Title: Kỉ yếu hội thảo: Hoàn thiện chính quyền địa phương của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 92 và định hướng xây dựng Luật về chính quyền địa phương
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chính quyền địa phương
hội thảo
Kỉ yếu hội thảo
Kỷ yếu
sửa đổi hiến pháp
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Source: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KyyeuHoithao_Chinhquyendiaphuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.