Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23432
Title: Báo cáo tham luận Vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố
Authors: Ban Công tác Đại biểu
Vụ Công tác đại biểu
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Hội đồng nhân dân
Tham luận
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Source: của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • THAMLUaNVeVTROCuATT-ANHCHiN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 151,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.