Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23624
Title: Hòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam - Phân tích pháp luật hiện hành, các thực tiễn và khuyến nghị cho cải cách
Authors: Phạm Thị Thùy Dương
Nguyễn Quang Tuyến
Nguyễn Hải An
Nguyễn Thị Hường
Hoàng Nguyên Bình
Ngô Thị Thịnh
Bùi Thu Dung
Trần Thị Hà Thương
Authors: Phạm Thị Thùy Dương
Nguyễn Quang Tuyến
Nguyễn Hải An
Nguyễn Thị Hường
Hoàng Nguyên Bình
Ngô Thị Thịnh
Bùi Thu Dung
Trần Thị Hà Thương
Keywords: Các phương thức giải quyết
Tranh chấp đất đai
Thủ tục hành chính
Pháp luật Đất đai
Hoà giải
Abstract: Báo cáo đưa ra các khuyến nghị cụ thể góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai của Luật Đất đai nhằm làm rõ và hoàn thiện thủ tục hòa giải, bao gồm uỷ quyền cho UBND giám sát thi hành các thoả thuận sau khi hoà giải thành công. Tăng cường tập huấn, tăng lương cho các cán bộ tổ hoà giải. Dùng hoà giải thay vì khiếu nại hành chính khi giải quyết tranh chấp giữa người dân với các cơ quan nhà nước liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bổ sung quy định về tham vấn cộng đồng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng là một biện pháp để giảm thiểu tranh chấp và tạo dựng bầu không khí hợp tác giữa các bên liên quan.
Date Created: 10-2013
Issue Date: 2013
Type: 10-2013
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.ConciliationofLandDisputesinVietnamVietnamese.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 540,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.