Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23625
Title: Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai
Authors: Tô Kim Liên
Keywords: Quản lý rủi ro thiên tai
Văn hóa hỗ trợ từ thiện ở Việt Nam
Môi trường trong doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
Abstract: Cuốn cẩm nang này cung cấp các thông tin cần thiết để giúp các doanh nghiệp có thể tham gia một cách tích cực và chủ động hơn trong lĩnh vực QLRRTT. Cẩm nang có đề cập đến những vấn đề liên quan đến CSR và QLRRTT. Cẩm nang đưa ra một số cách thức cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia vào công tác QLRRTTvà hỗ trợ từ thiện một cách hiệu quả. Ngoài ra, cuốn cẩm nang giới thiệu một số sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai.
Date Created: 2-2012
Issue Date: 2012
Type: 2-2012
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.