Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23626
Title: Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Authors: GS. Nguyễn Thị Cành
PGS. Nguyễn Ngọc Điện
Đỗ Phú Trần Tình
Nguyễn Tấn Phát
Hoàng Thọ Phú
Phạm Chí Khoa
Châu Quốc An
Huỳnh Hồng Hiếu
Nguyễn Minh Trí
Hồ Thị Hồng Minh
Nguyễn Quốc Tuấn
Authors: GS. Nguyễn Thị Cành
PGS. Nguyễn Ngọc Điện
Đỗ Phú Trần Tình
Nguyễn Tấn Phát
Hoàng Thọ Phú
Phạm Chí Khoa
Châu Quốc An
Huỳnh Hồng Hiếu
Nguyễn Minh Trí
Hồ Thị Hồng Minh
Nguyễn Quốc Tuấn
Keywords: Việt Nam
Trung tâm kinh tế
Ủy ban nhân dân
Mô hình chính quyền đô thị
Quận đô thị hiện hữu
Quận đô thị hóa
TP Hồ Chí Minh
Đô thị trung ương
GDP
Hội đồng nhân dân
Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003
Chính quyền đô thị
Dự án
Đà Nẵng
Đô thị
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’ đã được tiến hành. Với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu quả. Nghiên cứu được tài trợ kinh phí và nhận được hướng dẫn kỹ thuật từ Quỹ Châu Á.
Publisher: LUCK HOUSE GRAPHICS LTD
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.MunicipalGovermentVietnamese.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 716,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.