Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23644
Title: Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam: Vấn đề và Giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Thu Vân
Đinh Văn Minh
Hoàng Ngọc Giao
Trần Văn Sơn
Nguyễn Văn Kim
Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Quyền khiếu nại
Thiết chế
Khiếu nại
Khiếu nại hành chính
Luật sư
Pháp luật Việt Nam
Công dân
Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính
Giải quyết khiếu nại
Hành chính
Abstract: Báo cáo này tóm tắt những kết quả quan trọng của dự án nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn bản chất của khiếu nại hành chính ở Việt Nam, cơ cấu giải quyết khiếu nại hành chính hiện thời, và cách thức cải thiện cơ cấu đó.
Date Created: 8-2009
Issue Date: 2009
Type: 8-2009
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.VNAdminComplaintSettleReportVnmese.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 628,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.