Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23656
Title: Không chỉ là một thành công - Hiệu quả các dự án do ADB và AFD đồng tài trợ tại Việt Nam
Authors: Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam
Keywords: Môi trường đô thị
Nguồn vốn
Nguồn vốn do AdB và AFd đồng tài trợ
Tài trợ
Tiểu dự án về cải thiện hệ thống tưới tiêu
Việt Nam
Hệ thống tưới tiêu
Hợp tác giữa ADB và AFD
Mạng lưới điện cao thế
Miền Trung
ADB
ADB và AFD tại Việt Nam
AFD
Dự án cải thiện
Abstract: Tài liệu ghi lại những câu chuyện có thật của những người thụ hưởng những lợi ích từ những nỗ lực chung trong việc đem lại một sự thay đổi trong dự án đào tạo nghề, tiếp cận năng lượng, phát triển các dịch vụ công cộng đô thị và hệ thống thủy nông. Họ đại diện cho những câu chuyện về những người dân tại các tỉnh thành khác nhau ở Việt Nam, những người cũng được hưởng lợi ích từ các dự án.
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: pdf
Source: ADB
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.KhongchilamotthanhcongHieuquacacduandoADBvaAFDdongtaitrotaiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.