Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23671
Title: Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam
Authors: Reena Badiani-Magnusson
Đinh Tuấn Việt
Gabriel Demombynes
Keywords: Ngân sách
Tiêu dùng
Tín dụng
Thu nhập
Doanh nghiệp tư nhân
Kinh tế vĩ mô
Môi trường kinh tế
Ngân hàng
Bất bình đẳng
Cải cách doanh nghiệp
Chính sách tiền tệ
Abstract: Báo cáo này do Đinh Tuấn Việt, Gabriel Demombynes và Reena Badiani-Magnusson soạn thảo, với đóng góp của Sandeep Mahajan, Habib Rab, Triệu Quốc Việt, Đoàn Hồng Quang, Vũ Hoàng Linh, Trần Lan Hương, Vũ Hoàng Quyên, Nguyễn Phương Anh, Sameer Goyal, Nguyễn Tam Giang, Nguyễn Thị Ngọc và Gharad Bryan, dưới sự chỉ đạo chung của Victoria Kwakwa và Sudhir Shetty. Các chuyên gia phản biện cho báo cáo gồm Nguyễn Thắng (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và Paolo Verme (MNSED, Ngân hàng Thế giới). Vũ Thị Anh Linh hỗ trợ cho quá trình biên soạn và xuất bản.
Date Created: 7-2014
Issue Date: 2014
Type: 7-2014
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.DiemlaitinhhinhphattrienkihnteVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.