Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23672
Title: Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam
Authors: Đặng Hùng Võ
Phạm Thị Mộng Hoa
Authors: Đặng Hùng Võ
Phạm Thị Mộng Hoa
Keywords: Việt Nam
Tái định cư
Tái định cư
Thu hồi đất
Nông nghiệp
Nông nghiệp
Pháp luật đất đai
Phi nông nghiệp
Quốc tế
Đầu tư
Góp vốn
Giá trị sử dụng đất
Bồi thường
Bồi thường
Dự án
Dự án
Abstract: Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.CochenhanuocthuhoidatvachuyendichdatdaitunguyentaiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.