Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23673
Title: Tiến tới bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam
Authors: Aparnaa Somanathan
Ajay Tandon
Đào Lan Hương
Kari L. Hurt
Hernan L. Fuenzalida-Puelma
Keywords: Phí tham gia
Tài khóa vĩ mô
Việt Nam
Y tế
Dch vụ y tế
Luật Bảo hiểm y tế
Ngành y tế
Ngân sách Nhà nước
Chăm sóc sức khỏe toàn dân
Chi tiêu công
Chi tiêu y tế
Dân số
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế toàn dân
Bảo hiểm y tế tự nguyện
Cơ sở y tế
Abstract: Báo cáo được soạn thảo dựa trên một loạt các tài liệu, phân tích chuyên đề cũng như các nghiên cứu, phân tích độc lập khác. Các tài liệu, phân tích chuyên đề được thực hiện dưới sự hướng dẫn chung của bà Aparnaa Somanathan.
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.TientoibaophubaohiemytetoandanoVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.