Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23676
Title: Việt Nam và Ngân hàng Thế giới: Quan hệ hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng
Authors: Alan Coulthart
Dương Đức Ưng
Keywords: Kinh tế thị trường
Ngân hàng thế giới
Tác động môi trường
Tăng trưởng kinh tế
Tính bền vững
Việt Nam
Đô thị hóa
Giảm nghèo
Hỗ trợ
Hợp tác
Biến đổi khí hậu
Cải cách
Cạnh tranh
Cơ sở hạ tầng
Abstract: Báo cáo này được thực hiện để ghi nhận sự đóng góp to lớn của hạ tầng cơ sở vào thành tựu của Việt nam trong vài thập kỷ của quan hệ hợp tác của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.
Date Created: 10-2011
Issue Date: 2011
Type: 10-2011
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.VietNamvanganhangthegioi-quanhehoptactrongxaydungcosohatang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.