Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23710
Title: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
Keywords: Đại hội Đảng
Kinh tế-xã hội
Abstract: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày 19 tháng 4 năm 2001
Issue Date: 2001-04-19
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cac cac van kien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 341,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.