Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28746
Title: Tác động của toàn cầu hóa, khu vực hóa và Hội nhập kinh tế quốc tế đến vai trò của Nhà nước
Authors: Nguyễn Bá Diến
Keywords: Toàn cầu hóa
Khu vực hóa
Hội nhập kinh tế quốc tế
Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Những cách nhìn bi quan -- Toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một sự thích ứng cần thiết của Nhà nước - quốc gia -- Thay cho lời kết.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 11-17, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 5(193)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_TACDONGCUATOANCAUHOA_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_5_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.