Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28752
Title: Nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Bá Chiến
Keywords: Nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng
Pháp luật nước ngoài
Pháp luật Việt Nam
Luật dân sự
Abstract: Electronic Resources
Trong xu thế phát triển tất yếu, rất nhiều quy định trong các văn bản pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài. Một nguyên tắc rất quan trọng chi phối việc áp dụng luật nước ngoài là nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng. Nguyên tắc này có ý nghĩa bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình, tức là bảo vệ nền tảng của chế độ chính trị, kinh tế, xã hội.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 61-66, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 5(193)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_NGUYENTACDAMBAO_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_5_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 968,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.