Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28758
Title: Bàn về vai trò và phương thức điều chỉnh hành vi của nho giáo
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Thuyết chính danh
Điều chỉnh hành vi
Nho giáo
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Nội tỉnh và thuyết chính danh-phương thức điều chỉnh hành vi của Nho giáo -- Nội Nho, ngoại Pháp-bản sắc văn hóa pháp lý phương Đông.
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 6(194)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_BANVEVAITRO_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_6_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 821,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.