Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28761
Title: Về xu hướng phát triển của bộ máy chính quyền địa phương nước ta
Authors: Vũ Thư
Keywords: Bộ máy chính quyền địa phương
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
Chính quyền địa phương
Luật hiến pháp
Abstract: Electronic Resources
Bộ máy chính quyền địa phương truyền thống: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân -- Xu hướng phát triển của Bộ máy chính quyền địa phương hiện nay: Đơn vị hành chính tự quản phải có chủ quyền trên các lĩnh vực chủ yếu của địa phương; Trong cấu trúc của chính quyền địa phương tự quản, quyền tự quản của địa phương phải được thực hiện thường là bởi một hội đồng mà các thành viên của hội đồng được bầu ra theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, tự do, trực tiếp và bỏ phiếu kín; Trong quan hệ giữa chính quyền tự quản địa phương với chính quyền trên nó không có vấn đề cấp trên chỉ đạo cấp dưới, cũng như về nguyên tắc, cấp trên không được quyền điều tiết, can thiệp vô lối vào hoạt động của cấp chính quyền tự quản nếu không vì lý do lợi ích quốc gia hoặc vì lý do đặc biệt khác được pháp luật quy định, ...
Publisher: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 29-39, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 6(194)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_VEXUHUONGPHATTRIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_6_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.