Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28775
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia
Authors: Kiều Đình Thụ
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Quy định pháp luật
Luật hình sự
Trách nhiệm hình sự
Tội xâm phạm an ninh quốc gia
Abstract: Vấn đề quan trọng đặt ra khi hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia là phải xác định được rõ ràng, giới hạn các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia và phạm vi các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Đã tồn tại một thực tế: có những hành vi xâm hại tới những quan hệ không thể hiện rõ rệt tính chất của các lĩnh vực an ninh quốc gia nhưng đã được quy vào nhóm các tội thuộc chương I, đồng thời có những tội phạm quy định ở chương khác (không thuộc nhóm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia) nhưng nội dung lại xâm phạm tới các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 20-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 3(92)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_HOANTHIENCACQUYDINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.