Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28781
Title: Dân chủ làng xã: truyền thống và hiện đại
Authors: Nguyễn Việt Hương
Keywords: Dân chủ làng xã
Làng xã
Truyền thống
Abstract: Electronic Resources
Nghiên cứu thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành của đời sống làng xã cổ truyền Việt Nam. Đánh giá vai trò của thiết chế, cơ chế tự quản trong làng xã để khẳng định sự tồn tại nền dân chủ làng xã và truyền thống dân chủ làng xã ở nước ta. Đặt vấn đề: có hay không có truyền thống dân chủ làng xã ở Việt Nam qua đó có cái nhìn vào cấu trúc, tiếp cận và mối liên hệ giữa các cấu trúc của làng xã cổ Việt Nam. Do không có truyền thống dân chủ làng xã nên quá trình thực hiện chỉ dừng ở những việc tiến hành những biện pháp pháp lý và tổ chức đơn thuần. Quan trọng hơn có tính chất lâu dài, thường xuyên chính là việc giáo dục nâng cao hiểu biết của nhân dân về dân chủ, đi đôi với việc hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực thi quyền dân chủ của mình thông qua các hình thức khác nhau
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 18-27, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 8(196)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_DANCHULANGXA_TC_SO8_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.